Nhiệt miệng Đức Thịnh

Nhiệt miệng Đức Thịnh

  • NMDTV

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

Điều trị nhiệt miệng, nhiệt lưỡi, nóng trong người với những người đã bị lâu ngày.

Xử lý nguyên nhân chảy máu cam, nóng nhiệt, hay bốc hỏa.

Bình luận